Pojke står med cyklop i vattenbrynet och tittar ner i vattnet

Policys och riktlinjer

Vårt arbete med hållbarhet och socialt ansvar styrs av ett antal policys och riktlinjer. Alla policys anpassas kontinuerligt till den verklighet vi lever i.

Code of Conduct

Uppförandekoden är vårt huvudsakliga policydokument och fungerar som ett paraply för alla andra riktlinjer och innehåller grundläggande principer för hur vi som organisation ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Den inbegriper affärsetik och lagstiftning, miljö, arbetsmiljö och anställningsförhållanden samt mänskliga rättigheter. Det gäller alla anställda och alla delar av verksamheten inom Nordic Leisure Travel Group.

I tillägg har vi ytterligare policys, exempelvis;

Supplier Code of Ethics and Conduct som är en garant för att de leverantörer som anlitas av oss lever upp till våra riktlinjer i uppförandekoden. Den finns med i våra avtal med underleverantörer och omfattar bland annat mänskliga rättigheter, skydd av barn, tvångsarbete, löner och förmåner, rättvis behandling, hälsa och säkerhet, bestickning och korruption, gåvor, intressekonflikt, samhälle och miljö. Leverantörer som inte lever upp till riktlinjerna, eller bryter mot dem, har vi rätt att avbryta samarbetet med.

Child Protection Policy - vi har nolltolerans mot alla former av missbruk, försummelse eller exploatering av barn. Brott mot policyn kan leda till uppsägning, avslutat avtal och även polisanmälan.

Animal Welfare policy - vi har nolltolerans mot alla former av exploatering av vilda djur. Det innebär att vi bland annat tagit bort djurparker i vårt utflyktsprogram.

För mer information om alla våra policys, läs mer i vår senaste hållbarhetsrapport.

Om Ving – Översikt