1. Avtalet

I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget inklusive hotellbeskrivningen, ”viktigt att veta” som finns på Ving.se eller kan beställas från Ving, den bokningsbekräftelse som resenären får från Ving och Standardformulär för paketreseavtal som bifogas till bokningsbekräftelsen och kan läsas på Ving.se.

1.1

Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) och resenären inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.2

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3

Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4

Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort varsel.

För långsemester gäller särskilda villkor.

1.5

Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6

Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7

Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8

Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9

Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10

Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11

För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

För charterresor gäller följande minsta deltagarantal för att resan ska genomföras:

Resan kan komma att ställas in om mindre än 15 % av charterresorna till samma destination är bokade senast 6 månader innan avresa.

Resan kan komma att ställas in om mindre än 40 % av charterresorna till samma destination är bokade senast 3 månader innan avresa.

Om en resa som ställs in enligt ovan ingår i en serie av resor kan även andra resor som ingår i samma serie komma att ställas in.

1.12

Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

Resenären har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller outnyttjade delar av en resa.

Om det är möjligt att boka en tur-och-returresa med enbart utnyttja hemresan, och resenären önskar använda denna möjlighet, måste detta noteras på bokningen vid bokningstillfället. Annars kommer resan att avbokas om utresan inte utnyttjas och ingen återbetalning kommer att ske.

1.13

För vissa restyper gäller avvikande villkor i vissa delar. Detta gäller Långsemester, Ospecificerad resa, Fotbollsresor, Formel 1-resor och kryssningar. För grupp- och konferensresor och bokning av endast hotell på webben gäller avvikande villkor.

Till toppen