Socialt ansvar

Det internationella resandet och turistbranschen har, trots enstaka kriser och tillfälliga försämringar, visat på en nästintill oavbruten tillväxt. Från 25 miljoner internationella turister under 1950 till 278 miljoner 1980, 527 miljoner 1995 och 1133 miljoner under 2014, en siffra som förväntats öka till cirka 1,8 miljarder turister till 2030. Turismen har idag blivit en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen och sysselsätter idag en stor del av den arbetsföra befolkningen i världen, 1 av 11 arbetstillfällen är idag knutna, direkt eller indirekt, till turistbranschen. Detta enligt rapporter från världsturismorganisationen UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

Hållbarhet är att se till att våra behov tillfredställs utan att det äventyrar framtiden för de samhällen vi arbetar i och påverkar. För oss på Ving innebär det att vi även gör affärer på ett ansvarsfullt sätt och tillämpar hållbarhet i alla delar av vårt företag och engagerar våra kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter i våra strävanden. Och det inte enbart för miljön utan även för det sociala ansvarstagandet. I vårt arbete för socialt ansvarstagande har vi valt att fokusera kring arbetsvillkor, barnarbete och barnsexturism.

Arbetsvillkor och barnarbete
Vi verkar för ett förbud mot barnarbete och vi accepterar inga arbetstagare som är yngre än vad lagen i respektive land tillåter. Vi verkar för att arbetsvillkoren skall innefattas av: fackföreningsfrihet, minimilöner, en god arbetsmiljö och reglerad arbetstid.

Våra riktlinjer bygger på FN:s barnkonvention och FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO:s, konventioner om deras arbestvillkor och rättigheter i arbetslivet.

I våra hotellkontrakt och policy för upphandling och inköp har vi på Ving implementerat dessa delar och vi arbetar aktivt med att våra leverantörer skall ta ett socialt ansvarstagande bl.a. genom certifiering via Travelife. Travelife omfattar både kriterier, riktlinjer och mätsystem för att förbättra både miljöarbetet och socialt ansvar i resebranschen. Riktlinjerna innehåller frågor som ansvar gentemot anställda i form av anställningsavtal, minimilöner, reglerad arbetstid och rätt till fackanslutning. Anslutna företag i Travelife ska också bidra till samhället genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt motverka barnarbete och barnsexhandel.

Mer om Ving

Här hittar du information om oss och hur vi arbetar med hållbart resande, våra resmål samt kvalitet och säkerhet för våra kunder